top of page

Complete list of publications

137
“Utilizing Difluorinated Thiophene Units To Improve the Performance of Polymer Solar Cells.”,
Jeromy J. Rech, Liang Yan, Zhengxing Peng, Shuixing Dai, Xiaowei Zhan, Harald Ade, Wei You*.
Macromolecules 2019, 52, 6523-6532.
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.macromol.9b01168
136
“The impact of fluorination on both donor polymer and non-fullerene acceptor: The more fluorine, the merrier.”
Nicole Bauer, Qianqian Zhang, Jeromy J. Rech, Shuixing Dai, Zhengxing Peng, Harald Ade, Jiayu Wang, Xiaowei Zhan, Wei You*.
Nano Research 2019, 12, 2400-2405.
(DOI: 10.1007/s12274-019-2362-3)
135
“The Importance of Entanglements in Optimizing the Mechanical and Electrical Performance of All-polymer Solar Cells.”
Nrup Balar, Jeromy J. Rech, Reece Henry, Long Ye, Harald Ade, Wei You, Brendan T O'Connor*.
Chem. Mater. 2019, 31, 5124-5132.
(DOI: 10.1021/acs.chemmater.9b01011)
134
“Aryl-Perfluoroaryl Interaction in Two-Dimensional Organic-Inorganic Hybrid Perovskites Boosts Stability and Photovoltaic Efficiency.”
Jun Hu, Iain WH Oswald, Huamin Hu, Samuel J Stuard, Masrur M Nahid, Liang Yan, Zheng Chen, Harald Ade, James R Neilson, Wei You*.
ACS Materials Lett. 2019,1, 171-176.
(DOI: 10.1021/acsmaterialslett.9b00102)
133
“The Recombination between Photogenerated and Electrode-Induced Charges Dominates the Fill Factor Losses in Optimized Organic Solar Cells.”
Uli Würfel, Lorena Perdigón Toro, Jona Kurpiers, Christian M Wolff, Pietro Caprioglio, Jeromy J Rech, Jingshuai Zhur, Xiaowei Zhan, Wei You, Safa Shoaee, Dieter Neher, Martin Stolterfoht*.
J. Phys. Chem. Lett. 2019, 10, 3473-3480.
(DOI: 10.1021/acs.jpclett.9b01175)
132
“A Direct-Bandgap 2D Silver-Bismuth Iodide Double Perovskite: The Structure-Directing Influence of an Oligothiophene Spacer Cation.”
Manoj K Jana, Svenja M Janke, David J Dirkes, Seyitliyev Dovletgeldi, Chi Liu, Xixi Qin, Kenan Gundogdu, Wei You, Volker Blum, David B Mitzi*.
J. Am. Chem. Soc. 2019, 14, 7955-7964.
(DOI: 10.1021/jacs.9b02909)
131
“Alcohol mediated degenerate chain transfer controlled cationic polymerisation of para-alkoxystyrene.”
Alka Prasher, Huamin Hu, Joji Tanaka, David Nicewicz, Wei You*.
Polym. Chem., 2019,10, 4126-4133.
(DOI: 10.1039/C9PY00480G)
130
“The crucial role of end group planarity for fused-ring electron acceptors in organic solar cells.”
Jeromy Rech, Nicole Bauer, David Dirkes, Joseph Kaplan, Zhengxing Peng, Huotain Zhang, Long Ye, Shubin Liu, Feng Gao, Harald Ade, Wei You*.
Mater. Chem. Front., 2019, 3, 1642-1652.
DOI: 10.1039/C9QM00314B
129
“Tunable internal quantum well alignment in rationally designed oligomer-based perovskite films deposited by resonant infrared matrix-assisted pulsed laser evaporation”
Wiley Dunlap-Shohl, E Thomas Barraza, Andrew Barrette, Seyitliyev Dovletgeldi, Gamze Findik, David Dirkes, Chi Liu, Manoj K Jana, Volker Blum, Wei You, Kenan Gundoggu, Adrienne Stiff-Roberts, David B Mitzi*.
Mater. Horiz., 2019, 6, 1707-1716.
(DOI: 10.1039/C9MH00366E)
128
“Delineation of Thermodynamic and Kinetic Factors that Control Stability in Non-fullerene Organic Solar Cells.”
Masoud Ghasemi, Huawei Hu, Zhengxing Peng, Jeromy James Rech, Indunil Angunawela, Joshua H Carpenter, Samuel J Stuard, Andrew Wadsworth, Iain McCulloch, Wei You, Harald Ade*.
Joule, 2019 3, 1–21.
(DOI:10.1016/j.joule.2019.03.020)
127
“Synthetic control over orientational degeneracy of spacer cations enhances solar cell efficiency in two-dimensional perovskites.”
Jun Hu, Iain WH Oswald, Samuel J Stuard, Masrur Morshed Nahid, Ninghao Zhou, Olivia F Williams, Zhenkun Guo, Liang Yan, Huamin Hu, Zheng Chen, Xun Xiao, Yun Lin, Zhibin Yang, Jinsong Huang, Andrew M Moran, Harald Ade, James R Neilson, Wei You*,
Nature Communications 2019, 10, 1276
(DOI: 10.1038/s41467-019-08980-x)
126
“Enhanced Charge Transport in 2D Perovskite via Fluorination of Organic Cation.”
Fei Zhang, Dong Hoe Kim, Haipeng Lu, Ji-Sang Park, Bryon Larson, Jun Hu, Liguo Gao, Chuanxiao Xiao, Obadiah Reid, Xihan Chen, Qian Zhao, Paul F Ndione, Joseph J Berry, Wei You, Aron Walsh, Matthew C Beard, Kai Zhu.*
J. Am. Chem. Soc., 2019, 141, 5972–5979.
(DOI: 10.1021/jacs.9b00972)
125
“Highly Efficient, Stable, and Ductile Ternary Nonfullerene Organic Solar Cells from a Two Donor Polymer Blend.”
Huawei Hu, Long Ye, Masoud Ghasemi, Nrup Balar, Jeromy James Rech, Samuel J Stuard, Wei You, Brendan T O'Connor, Harald Ade.*
Adv. Mater. 2019, 31, 1808279.
(DOI:10.1002/adma.201808279)
124
“Sequential Deposition of Organic Films with Eco Compatible Solvents Improves Performance and Enables Over 12% Efficiency Nonfullerene Solar Cells.”
Long Ye,* Yuan Xiong, Zheng Chen, Qianqian Zhang, Zhuping Fei, Reece Henry, Martin Heeney, Brendan T O'Connor, Wei You,* Harald Ade.*
Adv. Mater. 2019, 31, 1808153.
(DOI: 10.1002/adma.201808153)
123
“Green Solvent Processed Conjugated Polymers for Organic Solar Cells: The Impact of Oligoethylene Glycol Side Chains.”
Zheng Chen,* Liang Yan, Jeromy James Rech, Jun Hu, Qianqian Zhang, Wei You.*
ACS Appl. Polym. Mater., 2019, 1, 804–814.
(DOI: 10.1021/acsapm.9b00044)
122
“Competition between Exceptionally Long Range Alkyl Sidechain Ordering and Backbone Ordering in Semiconducting Polymers and Its Impact on Electronic and Optoelectronic Properties.”
Joshua H Carpenter, Masoud Ghasemi, Eliot Gann, Indunil Angunawela, Samuel J Stuard, Jeromy James Rech, Earl Ritchie, Brendan T O'Connor, Joanna Atkin, Wei You, Dean M DeLongchamp, Harald Ade.*
Adv. Funct. Mater. 2019, 29, 1806977.
(DOI: 10.1002/adfm.201806977)
121
“Panchromatic All Polymer Photodetector with Tunable Polarization Sensitivity.”
Pratik Sen, Ruonan Yang, Jeromy J Rech, Yuanxiang Feng, Carr Hoi Yi Ho, Jinsong Huang, Franky So, R Joseph Kline, Wei You, Michael W Kudenov, Brendan T O'Connor.*
Adv. Optical Mater. 2018, 1801346.
(DOI: 10.1002/adom.201801346)
120
“Perfluorocarbon-based O 2 nanocarrier for efficient photodynamic therapy.”
Huamin Hu, Xuefeng Yan, Hui Wang, Joji Tanaka, Mengzhe Wang, Wei You,* Zibo Li.*
J. Mater. Chem. B, 2019, 7, 1116-1123.
(DOI: 10.1039/C8TB01844H)
119
“Pairing 1D/2D-conjugation donors/acceptors towards high-performance organic solar cells.”
Jiayu Wang, Yiqun Xiao, Wei Wang, Cenqi Yan, Jeromy Rech, Mingyu Zhang, Wei You, Xinhui Lu,* Xiaowei Zhan.*
Mater. Chem. Front., 2019, 3, 276-283.
(DOI: 10.1039/C8QM00512E)
118
“Revealing the Impact of FTCNQ as Additive on Morphology and Performance of High‐Efficiency Nonfullerene Organic Solar Cells.”
Yuan Xiong, Long Ye,* Abay Gadisa, Qianqian Zhang, Jeromy James Rech, Wei You, Harald Ade.*
Adv. Funct. Mater. 2019, 29, 1806262
(10.1002/adfm.201806262)
117
“End-cap Group Engineering of a Small Molecule Non-Fullerene Acceptor: The Influence of Benzothiophene Dioxide.”
Hongda Cao, Nicole Bauer, Chao Pang, Jeromy Rech, Wei You, Paul A Rupar.*
ACS Appl. Energy Mater., 2018, 1, 7146–7152.
(DOI: 10.1021/acsaem.8b01576)
116
“Tunable Semiconductors: Control over Carrier States and Excitations in Layered Hybrid Organic-Inorganic Perovskites.”
Chi Liu, William Huhn, Ke-Zhao Du, Alvaro Vazquez-Mayagoitia, David Dirkes, Wei You, Yosuke Kanai, David B Mitzi, Volker Blum.
Phys. Rev. Lett. 2018, 121, 146401
(DOI: 10.1103/PhysRevLett.121.146401)
115
“Shear-Enhanced Transfer Printing of Conducting Polymer Thin Films.”
Pratik Sen, Yuan Xiong, Qianqian Zhang, Sungjune Park, Wei You, Harald Ade, Michael W. Kudenov, and Brendan T. O’Connor.*
ACS Appl. Mater. Interfaces 2018, 10, 31560−31567
(DOI: 10.1021/acsami.8b09968)
114
“The finale of a trilogy: comparing terpolymers and ternary blends with structurally similar backbones for use in organic bulk heterojunction solar cells.”
Mary Allison Kelly, Qianqian Zhang, Zhengxing Peng, Victoria Noman, Chenhui Zhu, Harald Ade and Wei You.*
J. Mater. Chem. A, 2018, 6, 19190–19200.
(DOI: 10.1039/c8ta05132a)
113
“A Fused Ring Electron Acceptor with Decacyclic Core Enables over 13.5% Efficiency for Organic Solar Cells.”
Dan He, Fuwen Zhao,* Jingming Xin, Jeromy James Rech, Zhixiang Wei,* Wei Ma, Wei You, Bao Li, Li Jiang, Yongfang Li, and Chunru Wang.*
Adv. Energy Mater. 2018, 1802050.
(DOI: 10.1002/aenm.201802050)
112
“General Post-annealing Method Enables High-Efficiency Two-Dimensional Perovskite Solar Cells.”
Liang Yan, Jun Hu, Zhenkun Guo, Hong Chen, Michael F. Toney, Andrew M. Moran,* and Wei You.*
ACS Appl. Mater. Interfaces 2018, 10, 33187−33197.
(DOI: 10.1021/acsami.8b10230)
111
“Two-Dimensional Organic–Inorganic Hybrid Perovskites: A New Platform for Optoelectronic Applications.”
Jun Hu, Liang Yan, and Wei You.*
Adv. Mater. 2018, 1802041.
(DOI: 10.1002/adma.201802041)
110
“Sensitivity of Molecular Packing and Photovoltaic Performance to Subtle Fluctuation of Steric Distortions within D−A Copolymer Backbones.”
Jianhong Gao, Wei Wang, Shubin Liu, Chun Zhan, Shengqiang Xiao,* Xinhui Lu,* and Wei You.*
ACS Appl. Energy Mater. 2018, 1, 4332−4340.
(DOI: 10.1021/acsaem.8b00948)
109
“Effect of Core Size on Performance of Fused-Ring Electron Acceptors.”
Shuixing Dai, Yiqun Xiao, Peiyao Xue, Jeromy James Rech, Kuan Liu, Zeyuan Li, Xinhui Lu, Wei You, and Xiaowei Zhan.*
Chem. Mater., 2018, 30, 5390−5396.
(DOI: 10.1021/acs.chemmater.8b02222)
108
“Understanding the side-chain effects on A–D–A acceptors: in-plane and out-of-plane.’
Qishi Liu, Zuo Xiao, Ting Li, Shangfeng Yang,* Wei You,* Mingkui Wang* and Liming Ding.*
Mater. Chem. Front., 2018, 2, 1563.
(DOI: 10.1039/c8qm00238j)
107
“Imaging Carrier Diffusion in Perovskites with a Diffractive Optic-Based Transient Absorption Microscope.”
Zhenkun Guo, Ninghao Zhou, Olivia F. Williams, Jun Hu, Wei You, and Andrew M. Moran.*
J. Phys. Chem. C, 2018, 122, 10650–10656.
(DOI: 10.1021/acs.jpcc.8b03643)
106
“Unique Energy Alignments of a Ternary Material System toward High‐Performance Organic Photovoltaics.”
Pei Cheng, Jiayu Wang, Qianqian Zhang, Wenchao Huang, Jingshuai Zhu, Rui Wang, Sheng-Yung Chang, Pengyu Sun, Lei Meng, Hongxiang Zhao, Hao-Wen Cheng, Tianyi Huang, Yuqiang Liu, Chaochen Wang, Chenhui Zhu, Wei You, Xiaowei Zhan, and Yang Yang.*
Adv. Mater. 2018, 30, 1801501.
(DOI: 10.1002/adma.201801501)
105
“Measuring Temperature-Dependent Miscibility for Polymer Solar Cell Blends: An Easily Accessible Optical Method Reveals Complex Behavior.”
Zhengxing Peng, Xuechen Jiao, Long Ye, Sunsun Li, Jeromy James Rech, Wei You, Jianhui Hou, and Harald Ade.*
Chem. Mater., 2018, 30, 3943–3951.
(DOI: 10.1021/acs.chemmater.8b00889)
104
“Post-polymerization modification of phosphorus containing conjugated copolymers.”
Hongda Cao, Nicole Bauer, Sheng Bi, Dawen Li, Wei You, and Paul A. Rupar.*
European Polymer Journal 2018, 104, 157-163.
(DOI: 10.1016/j.eurpolymj.2018.05.009)
103
“Morphology, Structure, and Enhanced Intramolecular Conduction in Ultralong Conjugated Polymer Brushes.”
Ian A. VonWald, Mark M. Moog, Travis W. LaJoie, Joshua D. Yablonski, Dean M. DeLongchamp, Jason Locklin, Frank Tsui,* and Wei You.*
J. Phys. Chem. C 2018, 122, 7586−7596.
(DOI: 10.1021/acs.jpcc.8b00033)
102
“Dramatic Improvement of the Mechanical Strength of Silane Modified Hydroxyapatite−Gelatin Composites via Processing with Cosolvent.”
Huamin Hu, Bo-Wen Huang, Yan-Ting Lee, Jun Hu, Sing-Wai Wong, Ching-Chang Ko,* and Wei You.*
ACS Omega, 2018, 3, 3592–3598.
(DOI: 10.1021/acsomega.7b01924)
101
“Energy transfer mechanisms in layered 2D perovskites.”
Olivia F. Williams, Zhenkun Guo, Jun Hu, Liang Yan, Wei You, and Andrew M. Moran.*
J. Chem. Phys. 2018, 148, 134706.
(DOI: 10.1063/1.5009663)
100
“A carbon–oxygen-bridged hexacyclic ladder-type building block for low-bandgap nonfullerene acceptors.”
Ting Li, Honghong Zhang, Zuo Xiao, Jeromy J. Rech, Helin Niu, Wei You,* and Liming Ding.*
Mater. Chem. Front. 2018, 2, 700.
(DOI: 10.1039/c8qm00004b)
99
“Balanced Partnership between Donor and Acceptor Components in Nonfullerene Organic Solar Cells with >12% Efficiency.”
Yuze Lin, Fuwen Zhao, Shyamal K. K. Prasad, Jing-De Chen, Wanzhu Cai, Qianqian Zhang, Kai Chen, Yang Wu, Wei Ma, Feng Gao, Jian-Xin Tang, Chunru Wang, Wei You, Justin M. Hodgkiss,* and Xiaowei Zhan.*
Adv. Mater. 2018, 30, 1706363.
(DOI: 10.1002/adma.201706363)
98
“Polymer Solar Cells with 90% External Quantum Efficiency Featuring an Ideal Light- and Charge-Manipulation Layer.”
Jing-De Chen, Yan-Qing Li, Jingshuai Zhu, Qianqian Zhang, Rui-Peng Xu, Chi Li, Yue-Xing Zhang, Jing-Sheng Huang, Xiaowei Zhan, Wei You, and Jian-Xin Tang.*
Adv. Mater. 2018, 30, 1706083.
(DOI: 10.1002/adma.201706083)
97
“Optical studies of native defects in π-conjugated donor–acceptor copolymers.”
Sangita Baniya, Dipak Khanal, Evan Lafalce, Wei You, and Z. Valy Vardeny.
Journal of Applied Physics 2018, 123, 161571.
(DOI:10.1063/1.5012995)
96
“Enhancing the performance of the electron acceptor ITIC-Th via tailoring its end groups.”
Zeyuan Li,Shuixing Dai, Jingming Xin, Lin Zhang, Yang Wu, Jeromy Rech, Fuwen Zhao, Tengfei Li, Kuan Liu, Qiao Liu, Wei Ma, Wei You, Chunru Wang and Xiaowei Zhan.*
Mater. Chem. Front. 2018, 2, 537.
(DOI: 10.1039/c7qm00547d)
95
“Effect of Replacing Alkyl Side Chains with Triethylene Glycols on Photovoltaic Properties of Easily Accessible Fluorene-Based Non-Fullerene Molecular Acceptors: Improve or Deteriorate?”
Shoujie Zhang, Jianhong Gao, Wei Wang, Chun Zhan, Shengqiang Xiao,* Zhiqiang Shi, and Wei You.*
ACS Appl. Energy Mater. 2018, 1, 1276−1285.
(DOI: 10.1021/acsaem.8b00012)
94
“Surpassing 10% Efficiency Benchmark for Nonfullerene Organic Solar Cells by Scalable Coating in Air from Single Nonhalogenated Solvent.”
Long Ye, Yuan Xiong, Qianqian Zhang, Sunsun Li, Cheng Wang, Zhang Jiang, Jianhui Hou, Wei You, and Harald Ade.*
Adv. Mater. 2018, 30, 1705485.
(DOI: 10.1002/adma.201705485)
93
“Enhancing the performance of a fused-ring electron acceptor via extending benzene to naphthalene.”
Jingshuai Zhu, Yang Wu, Jeromy Rech, Jiayu Wang, Kuan Liu, Tengfei Li, Yuze Lin,* Wei Ma, Wei You and Xiaowei Zhan.*
J. Mater. Chem. C, 2018, 6, 66.
(DOI: 10.1039/c7tc04520d)
92
“Distinction between PTB7-Th samples prepared from Pd(PPh3)4 and Pd2(dba)3/P(o-tol)3 catalysed stille coupling polymerization and the resultant photovoltaic performance.”
Jianhong Gao, Wei Wang, Shoujie Zhang, Shengqiang Xiao,* Chun Zhan, Mingyan Yang, Xinhui Lu* and Wei You.*
J. Mater. Chem. A, 2018, 6, 179.
(DOI: 10.1039/c7ta09464g)
91
“Naphthodithiophene-Based Nonfullerene Acceptor for High-Performance Organic Photovoltaics: Effect of Extended Conjugation.”
Jingshuai Zhu, Zhifan Ke, Qianqian Zhang, Jiayu Wang, Shuixing Dai, Yang Wu, Ye Xu, Yuze Lin,* Wei Ma, Wei You, and Xiaowei Zhan.*
Adv. Mater. 2018, 30, 1704713.
(DOI: 10.1002/adma.201704713)
90
“Donor polymer fluorination doubles the efficiency in non-fullerene organic photovoltaics.”
Nicole Bauer, Qianqian Zhang, Jingshuai Zhu, Zhengxing Peng, Liang Yan, Chenhui Zhu, Harald Ade, Xiaowei Zhan and Wei You.*
J. Mater. Chem. A, 2017, 5, 22536.
(DOI: 10.1039/c7ta07882j)
89
“Enhancing Efficiency and Stability of Organic Solar Cells by UV Absorbent.”
Meng Qin, Pei Cheng, Jiangquan Mai, Tsz-Ki Lau, Qianqian Zhang, Jiayu Wang, Cenqi Yan, Kuan Liu, Chun-Jen Su, Wei You, Xinhui Lu, and Xiaowei Zhan.
Sol. RRL 2017, 1, 1700148.
(DOI: 10.1002/solr.201700148)
88
“A Ladder-type Heteroheptacene 12H-Dithieno[2’,3’:4,5]thieno[3,2-b:2’,3’-h]fluorene Based D-A Copolymer with Strong Intermolecular Interactions toward Efficient Polymer Solar Cells.”
Mingyan Yang, Tsz-Ki Lau, Shengqiang Xiao*, Jianhong Gao, Wei Wang, Xinhui Lu*, Shoujie Zhang, Jiansheng Wu, Chun Zhan, and Wei You.*
ACS Appl. Mater. Interfaces, 2017, 9, 35159–35168.
(DOI: 10.1021/acsami.7b12142)
87
“Fluorination of Donor–Acceptor Copolymer Active Layers Enhances Charge Mobilities in Thin-Film Transistors.”
Brandon H. Smith, Qianqian Zhang, Mary Allison Kelly, Joshua H. Litofsky, Dinesh Kumar, Alexander Hexemer, Wei You, and Enrique D. Gomez*
ACS Macro Lett., 2017, 6, 1162–1167.
(DOI: 10.1021/acsmacrolett.7b00716)
86
“The Curious Case of Fluorination of Conjugated Polymers for Solar Cells.”
Qianqian Zhang, Mary Allison Kelly, Nicole Bauer, and Wei You.
Acc. Chem. Res., 2017, 50 (9), pp 2401–2409.
DOI:10.1021/acs.accounts.7b00326
85
"Fluorinated Thiophene Units Improve Photovoltaic Device Performance of Donor–Acceptor Copolymers.”
Qianqian Zhang, Liang Yan, Xuechen Jiao, Zhengxing Peng, Shubin Liu, Jeromy James Rech, Erik Klump, Harald Ade, Franky So, and Wei You.
Chem. Mater., 2017, 29 (14), pp 5990–6002.
DOI:10.1021/acs.chemmater.7b01683
84
“Fluorination of Donor–Acceptor Copolymer Active Layers Enhances Charge Mobilities in Thin-Film Transistors.”
Brandon H. Smith, Qianqian Zhang, Mary Allison Kelly, Joshua H. Litofsky, Dinesh Kumar, Alexander Hexemer, Wei You, and Enrique D. Gomez.
ACS Macro Lett., 2017, 6, pp 1162–1167.
DOI:10.1021/acsmacrolett.7b00716
83
“A Ladder-type Heteroheptacene 12H-Dithieno[2′,3′:4,5]thieno[3,2-b:2′,3′-h]fluorene Based D-A Copolymer with Strong Intermolecular Interactions toward Efficient Polymer Solar Cells.”
Mingyan Yang, Tsz-Ki Lau, Shengqiang Xiao, Jianhong Gao, Wei Wang, Xinhui Lu, Shoujie Zhang, Jiansheng Wu, Chun Zhan, and Wei You.
ACS Appl. Mater. Interfaces, Article ASAP.
DOI:10.1021/acsami.7b12142
82
“Charge Generation and Mobility-Limited Performance of Bulk Heterojunction Solar Cells with a Higher Adduct Fullerene.”
Steffen Roland, Liang Yan, Qianqian Zhang, Xuechen Jiao, Adrian Hunt, Masoud Ghasemi, Harald Ade, Wei You, and Dieter Neher.
J. Phys. Chem. C, 2017, 121 (19), pp 10305–10316.
DOI:10.1021/acs.jpcc.7b02288
81
“Single-Junction Binary-Blend Nonfullerene Polymer Solar Cells with 12.1% Efficiency.”
Fuwen Zhao, Shuixing Dai, Yang Wu, Qianqian Zhang, Jiayu Wang, Li Jiang, Qidan Ling, Zhixiang Wei,Wei Ma, Wei You, Chunru Wang, Xiaowei Zhan.
Adv. Mater. 2017, 29, 1700144.
DOI:10.1002/adma.201700144
80
“Enhancing Performance of Nonfullerene Acceptors via Side-Chain Conjugation Strategy.”
Jiayu Wang, Wei Wang, Xiaohui Wang, Yang Wu, Qianqian Zhang, Cenqi Yan, Wei Ma, Wei You, and Xiaowei Zhan.
Adv. Mater. 2017, 29, 1702125.
DOI:10.1002/adma.201702125
79
“Comparing Non-Fullerene Acceptors with Fullerene in Polymer Solar Cells: A Case Study”   
Nicole Bauer, Qianqian Zhang, Jingbo Zhao, Long Ye, Joo-Hyun Kim, Iordania Constantinou, Liang Yan, Franky So, Harald Ade, He Yan, and Wei You.
J. Mater. Chem. A, 2017, 5 (10), pp 4886-4893.
DOI:10.1039/C6TA10450A
78
"Fused Nonacyclic Electron Acceptors for Efficient Polymer Solar Cells"    
Shuixing Dai, Fuwen Zhao, Qianqian Zhang, Tsz-Ki Lau, Tengfei Li, Kuan Liu, Qidan Ling, Chunru Wang, Xinhui Lu, Wei You, and Xiaowei Zhan.
J. Am. Chem. Soc., 2017, 139 (3), pp 1336–1343.
DOI:10.1021/jacs.6b12755
77
"Incorporating Fluorine Substitution into Conjugated Polymers for Solar Cells: Three Different Means, Same Results"
Mary Allison Kelly, Steffen Roland, Qianqian Zhang, Youngmin Lee, Bernd Kabius, Qing Wang, Enrique D. Gomez, Dieter Neher, and Wei You.
J. Phys. Chem. C., 2017, 121 (4), pp 2059-2068.
DOI:10.1021/acs.jpcc.6b10993
76
" Molecular Engineering of Conjugated Polymers for Solar Cells: An Updated Report"  
Shengqiang Xiao, Qianqian Zhang, and Wei You.
Advanced Materials, 2017.
DOI:10.1002/adma.201601391
75
"Sequence Effects in Donor-Acceptor Oligomeric Semiconductors Comprising Benzothidiazole and Phenylenevinylene Monomers"
Shaopeng Zhang, Nicole E. Bauer, Ilana Y. Kanal, Wei You, Geoffrey R. Hutchinson, and Tara Y. Meyer.
Macromolecules, 2017, 50 (1) 151-161.
DOI:10.1021/acs.macromol.6b02215
74
"Panchromatic Sequentially Cast Ternary Polymer Solar Cells"  
Masoud Ghasemi, Long Ye, Qianqian Zhang, Liang Yan, Joo-Hyun Kim, Omar Awartani, Wei You, Abay Gadisa, and Harald Ade.
Adv. Mater. 2016,
DOI: 10.1002/adma.201604603
73
"Uncovering correlated vibrational cooling and electron transfer dynamics with multidimensional spectroscopy"
Zhenkun Guo, Paul G. Giokas, Thomas P. Cheshire, Olivia F. Williams, David J. Dirkes, Wei You, and Andrew M. Moran.
J. Chem. Phys. 145, 101101 (2016);
DOI: 10.1063/1.4962670
72
"Investigation of Dopamine Analogues: Synthesis, Mechanistic Understanding, and Structure–Property Relationship" 
Huamin Hu, Jason Christopher Dyke, Brett Allen Bowman, Ching-Chang Ko, and Wei You.
Langmuir, 2016, 32 (38), pp 9873–9882.
DOI: 10.1021/acs.langmuir.6b02141
71
“Ultrafast Spectroscopic Signatures of Coherent Electron-Transfer Mechanisms in a Transition Metal Complex.”
Zhenkun Guo, Paul G. Giokas, Thomas P. Cheshire, Olivia F. Williams, David J. Dirkes, Wei You, and Andrew M. Moran.
J. Phys. Chem. A 2016, 120, 5773-5790.
DOI: 10.1021/acs.jpca.6b04313
70
“Enhancement of Photovoltaic Performance by Utilizing Readily Accessible Hole Transporting Layer of Vanadium(V) Oxide Hydrate in a Polymer−Fullerene Blend Solar Cell.”  
Youyu Jiang, Shengqiang Xiao,* Biao Xu, Chun Zhan, Liqiang Mai, Xinhui Lu, and Wei You.
ACS Appl. Mater. Interfaces 2016, 8, 11658-11666.
DOI: 10.1021/acsami.6b02824
69
“Comparative Photovoltaic Study of Physical Blending of Two Donor−Acceptor Polymers with the Chemical Blending of the Respective Moieties.”  
Qianqian Zhang, Mary Allison Kelly, Adrian Hunt, Harald Ade, and Wei You.
Macromolecules. 2016, 49, 2533-2540.
DOI: 10.1021/acs.macromol.5b02586
68
"Site-Selective Passivation of Defects in NiO Solar Photocathodes by Targeted Atomic Deposition.”
Cory J. Flynn, Shannon M. McCullough, EunBi Oh, Lesheng Li, Candy C. Mercado, Byron H. Farnum, Wentao Li, Carrie L. Donley, Wei You, Arthur J. Nozik, James R. McBride, Thomas J. Meyer, Yosuke Kanai, and James F. Cahoon.
ACS Appl. Mater. Interfaces 2016, 8, 4754−4761.
DOI: 10.1021/acsami.6b01090
67
“Valence Band Dependent Charge Transport in Bulk Molecular Electronic Devices Incorporating Highly Conjugated Multi-[(Porphinato)Metal] Oligomers.”
Robert C. Bruce, Ruobing Wang, Jeff Rawson, Michael J. Therien, and Wei You.
J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 2078−2081.
DOI: 10.1021/jacs.5b10772
66
“Charge Photogeneration in Organic Photovoltaics: Role of Hot versus Cold Charge-Transfer Excitons.”   
Bhoj R. Gautam, Robert Younts, Wentao Li, Liang Yan, Evgeny Danilov, Erik Klump, Iordania Constantinou, Franky So, Wei You, Harald Ade , and Kenan Gundogdu.
Adv. Energy Mater. 2015, 1501032.
DOI: 10.1002/aenm.201501032
65
“A General Approach toward Electron Deficient Triazole Units to Construct Conjugated Polymers for Solar Cells.”   
Wentao Li, Liang Yan, Huaxing Zhou, and Wei You.
Chem. Mater., 2015, 27 (18), 6470–6476.
DOI: 10.1021/acs.chemmater.5b03098
64
"Direct Optical Observation of Stimulated Emission from Hot Charge Transfer Excitons in Bulk Heterojunction Polymer Solar Cells.”
Bhoj R. Gautam, Andy Barrette, Cong Mai, Liang Yan, Qianqian Zhang, Evgeny Danilov, Wei You, Harald Ade, and Kenan Gundogdu.
J. Phys. Chem. C, 2015, 119 (34), 19697–19702.
DOI: 10.1021/acs.jpcc.5b06557
63
“Status and prospects for ternary organic photovoltaics.”
Luyao Lu, Mary Allison Kelly, Wei You, and Luping Yu.
Nature Photon. 2015, 9, 491-500.
DOI:10.1038/nphoton.2015.128
62
“Visible Light Photoinitiated Metal-Free Living Cationic Polymerization of 4‑Methoxystyrene.”  
Andrew J. Perkowski, Wei You, and David A. Nicewicz.
J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 7580−7583.
DOI: 10.1021/jacs.5b03733
61
"Anion–Dipole Interactions Make the Homopolymers Self-Assemble into Multiple Nanostructures”
Long-Hai Wang, Zi-Dan Zhang, Chun-Yan Hong, Xue-Hao He, Wei You, and Ye-Zi You.
Adv. Mater. 2015, 27, 3202-3207.
DOI: 10.1002/adma.201405579
60
“Orientation effect on GaAs/ultrathin polymer/PEDOT:PSS hybrid solar cell.”
Liang Yan, and Wei You.
Organic Electronics 2015, 16, 71-76.
DOI:10.1016/j.orgel.2014.10.037
59
“Tailoring Porphyrin-Based Electron Accepting Materials for Organic Photovoltaics.”   
Jeff Rawson, Andrew C. Stuart, Wei You, and Michael J. Therien.
J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 17561−17569.
DOI: 10.1021/ja5097418
58
“Mobility-Controlled Performance of Thick Solar Cells Based on Fluorinated Copolymers.”
Wentao Li, Steve Albrecht, Liqiang Yang, Steffen Roland, John R. Tumbleston, Terry McAfee, Liang Yan, Mary Allison Kelly, Harald Ade, Dieter Neher, and Wei You.
J. Am. Chem. Soc., 2014, 136, 15566–15576.
DOI: 10.1021/ja5067724
57
“Characterization of the Polymer Energy Landscape in Polymer:Fullerene Bulk Heterojunctions with Pure and Mixed Phases.”   
Sean Sweetnam, Kenneth R. Graham, Guy O. Ngongang Ndjawa, Thomas Heumüller, Jonathan A. Bartelt, Timothy M. Burke, Wentao Li, Wei You, Aram Amassian, and Michael D. McGehee.
J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 14078−14088.
DOI: 10.1021/ja505463r
56
“The role of temperature in forming sol–gel biocomposites containing polydopamine.”  
Jason Christopher Dyke, Humin Hu, Dong Joon Lee, Ching-Chang Ko, and Wei You.
J. Mater. Chem. B, 2014, 2, 7704–7711.
DOI: 10.1039/C4TB00884G
55
“Morphological Effects on the Small-Molecule-Based Solution-Processed Organic Solar Cells.”
Dong-Chan Lee, Lacie V. Brownell, Liang Yan, and Wei You.
ACS Appl. Mater. Interfaces 2014, 6, 15767−15773.
DOI: 10.1021/am5027538
54
"Shifting Electronic Structure by Inherent Tension in Molecular Bottlebrushes with Polythiophene Backbones.”  
Yuanchao Li, Alper Nese, Xiangqian Hu, Natalia V. Lebedeva, Travis W. LaJoie, Joanna Burdyńska, Mihaela C. Stefan, Wei You, Weitao Yang, Krzysztof Matyjaszewski, and Sergei S. Sheiko.
ACS Macro Lett. 2014, 3, 738−742.
DOI: 10.1021/mz5003323
53
“Morphology linked to miscibility in highly amorphous semi-conducting polymer/fullerene blends.”
ohn R. Tumbleston, Liqiang Yang, Wei You, and Harald Ade.
J Polymer, 2014, 55, 4884-4889.
DOI: 10.1016/j.polymer.2014.07.051
52
“Solution-processed copper–nickel nanowire anodes for organic solar cells.”
Ian E. Stewart, Aaron R. Rathmell, Liang Yan, Shengrong Ye, Patrick F. Flowers, Wei You, and Benjamin J. Wiley.
Nanoscale, 2014, 6, 5980-5988.
DOI: 10.1039/C4NR01024H
51
“The influence of molecular orientation on organic bulk heterojunction solar cells.”
John R. Tumbleston, Brian A. Collins, Liqiang Yang, Andrew C. Stuart, Eliot Gann, Wei Ma, Wei You, and Harald Ade.
JNature Photon. 2014, 8, 385–391.
DOI: 10.1038/nphoton.2014.55
50
“Controlling Molecular Weight of a High Efficiency Donor-Acceptor Conjugated Polymer and Understanding Its Significant Impact on Photovoltaic Properties.”
Wentao Li, Liqiang Yang, John R. Tumbleston, Liang Yan, Harald Ade, and Wei You.
Adv. Mater. 2014, 26, 4456–4462.
DOI: 10.1002/adma.201305251
49
“Tuning Fluorinated Benzotriazole Polymers through Alkylthio Substitution and Selenophene Incorporation for Bulk Heterojunction Solar Cells.”
Rycel L. Uy, Liang Yan, Wentao Li, and Wei You.
Macromolecules 2014, 47, 2289−2295.
DOI: 10.1021/ma5001095
48
"Roles of Interfacial Modifiers in Hybrid Solar Cells: Inorganic/Polymer Bilayer vs. Inorganic/Polymer:Fullerene Bulk Heterojunction.”
Seung Hun Eom, Myung-Jin Baek, Hanok Park, Liang Yan, Shubin Liu, Wei You, and Soo-Hyoung Lee.
ACS Appl. Mater. Interfaces 2014, 6, 803-810.
DOI: 10.1021/am402684w
47
“Iron(II) spin crossover films on Au(111): scanning probe microscopy and photoelectron spectroscopy.”
Alex Pronschinske, Robert C. Bruce, Geoff Lewis, Yifeng Chen, Arrigo Calzolari, Marco Buongiorno-Nardelli, David A. Shultz, Wei You, and Daniel B. Dougherty.
Chem. Commun., 2013, 49, 10446-10452.
DOI: 10.1039/C3CC44904A
46
“Soluble Reduced Graphene Oxide Sheets Grafted with Polypyridylruthenium-Derivatized Polystyrene Brushes as Light Harvesting Antenna for Photovoltaic Applications.”
Zhen Fang, Akitaka Ito, Andrew C. Stuart, Hanlin Luo, Zuofeng Chen, Kizhanipuram Vinodgopal, Wei You, Thomas J. Meyer, and Darlene K. Taylor.
ACS Nano 2013, 7, 7992-8002.
DOI: 10.1021/nn403079z
45
“The effect of passivation on different GaAs surfaces.”  
Ted, H. Yu, Liang Yan, Wei You, Ramesh B. Laghumavarapu, Diana Huffaker, and Christian Ratsch.
Appl. Phys. Lett. 2013, 103, 173902.
DOI: 10.1063/1.4826480
44
“Real Function of Semiconducting Polymer in GaAs/Polymer Planar Heterojunction Solar Cells.”  
Liang Yan, and Wei You.
ACS Nano 2013, 7, 6619-6626.
DOI: 10.1021/nn306047q
43
“Tuning optical and electronic properties of star-shaped conjugated molecules with enlarged π-delocalization for organic solar cell application.”
Youyu Jiang, Di Yu, Luhua Lu, Chun Zhan, Di Wu, Wei You, Zhizhong Xie, and Shengqiang Xiao.
J. Mater. Chem. A, 2013, 1, 8270-8279.
DOI: 10.1039/C3TA11001J
42
“Organic Solar Cells beyond One Pair of Donor−Acceptor: Ternary Blends and More.”
Liqiang Yang, Liang Yan, and Wei You.
J. Phys. Chem. Lett. 2013, 4, 1802-1810.
DOI: 10.1021/jz400723u
41
"Fluorinated Polymer Yields High Organic Solar Cell Performance for a Wide Range of Morphologies.”  
John R. Tumbleston, Andrew C. Stuart , Eliot Gann , Wei You, and Harald Ade.
Adv. Funct. Mater. 2013, 23, 3463-3470
DOI: 10.1002/adfm.201300093
40
“Fluorine Substituents Reduce Charge Recombination and Drive Structure and Morphology Development in Polymer Solar Cells.”
Andrew C. Stuart, John R. Tumbleston, Huaxing Zhou, Wentao Li, Shubin Liu, Harald Ade, and Wei You.
J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 1806-1815.
DOI: 10.1021/ja309289u
39
“Disentangling the impact of side chains and fluorine substituents of conjugated donor polymers on the performance of photovoltaic blends.”  
Liqiang Yang, John R. Tumbleston, Huaxing Zhou, Harald Ade, and Wei You.
Energy Environ. Sci. 2013, 6, 316-326.
DOI: 10.1039/C2EE23235A
38
“An Investigation of Siloxane Cross-Linked Hydroxyapatite–Gelatin/Copolymer Composites for Potential Orthopedic Applications.”  
Jason Christopher Dyke, Kelly Jane Knight, Huaxing Zhou, Chi-Kai Chiu, Ching-Chang Ko, and Wei You.
J. Mater. Chem., 2012, 22, 22888-22898.
DOI: 10.1039/C2JM32466K
37
“Surface-Initiated Poly(3-methylthiophene) as a Hole-Transport Layer for Polymer Solar Cells with High Performance.” 
Liqiang Yang, S. Kyle Sontag, Travis W. LaJoie, Wentao Li, N. Eric Huddleston, Jason Locklin, and Wei You.
ACS Appl. Mater. Interfaces, 2012, 4, 5069–5073.
DOI: 10.1021/am301401n
36
“Tunneling Characteristics of Au−Alkanedithiol−Au Junctions formed via Nanotransfer Printing (nTP).”
Jeremy R. Niskala, William C. Rice, Robert C. Bruce, Timothy J. Merkel, Frank Tsui, and Wei You.
J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 12072−12082.
DOI: 10.1021/ja302602b
35
“Structure-Property Optimizations in Donor Polymers via Electronics, Substituents, and Side Chains Toward High Efficiency Solar Cells.”
Rycel L. Uy, Samuel C. Price, and Wei You.
Macromol. Rapid Commun. 2012, 33, 1162-1177.
DOI: 10.1002/marc.201200129
34
"Parallel-like Bulk Heterojunction Polymer Solar Cells.” 
Liqiang Yang, Huaxing Zhou, Samuel C. Price, and Wei You.
J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 5432-5435.
DOI: 10.1021/ja211597w
33
“A Universal Optical Approach to Enhancing Efficiency of Organic-Based Photovoltaic Devices.”
Jason D. Myers, Weiran Cao, Vincent Cassidy, Sang-Hyun Eom, Renjia Zhou, Liqiang Yang, Wei You and Jiangeng Xue.
Energy Environ. Sci. 2012, 5, 6900-6904.
DOI: 10.1039/C2EE21254D
32
“Rational Design of High Performance Conjugated Polymers for Organic Solar Cells.”  
Huaxing Zhou, Liqiang Yang, and Wei You.
Macromolecules 2012, 45, 607-632.
DOI: 10.1021/ma201648t
31
“Laterally-Patterned Magnetic Nanoparticles.” 
Yanni Jie, Jeremy R. Niskala, Aaron C. Johnston-Peck, Peter J. Krommenhoek, Joseph B. Tracy, Huiqing Fan, and Wei You.
J. Mater. Chem. 2012, 22, 1962-1968.
DOI: 10.1039/C1JM14612B
30
“Improved Synthesis of Thienothiazole and Its Utility in Developing Polymers for Photovoltaics.”  
Rycel L. Uy, Liqiang Yang, Huaxing Zhou, Samuel C. Price, and Wei You.
Macromolecules 2011, 44, 9146-9154.
DOI: 10.1021/ma201835h
29
“Solution-Processed Flexible Polymer Solar Cells with Silver Nanowire Electrodes.”  
Liqiang Yang, Tim Zhang, Huaxing Zhou, Samuel C. Price, Benjamin J. Wiley, and Wei You.
ACS Appl. Mater. & Interfaces 2011, 3, 4075-4084.
DOI: 10.1021/am2009585
28
“Fluorine Substituted Conjugated Polymer of Medium Band Gap Yields 7% Efficiency in Polymer-Fullerene Solar Cells.”
Samuel C. Price, Andrew C. Stuart, Liqiang Yang, Huaxing Zhou, and Wei You.
J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 4625-4631.
DOI: 10.1021/ja1112595
27
“Low Band Gap Polymers that Utilize Quinoid Resonance Structure Stabilization by Thienothiophene: Fine-Tuning of HOMO Level.”
Nabil Kleinhenz, Liqiang Yang, Huaxing Zhou, Samuel C. Price, and Wei You.
Macromolecules 2011, 44, 872-877.
DOI: 10.1021/ma1024126
26
“Development of Fluorinated Benzothiadiazole as Structural Unit towards a 7% Polymer Solar Cell.”
Huaxing Zhou, Liqiang Yang, Andrew C. Stuart, Samuel C. Price, Shubin Liu, and Wei You.
Angew. Chem., Int. Ed. 2011, 50, 2995-2998.
DOI: 10.1002/anie.201005451
25
“Excited-State Photophysics in a Low Band Gap Polymer with High Photovoltaic Efficiency.”
Stephen A. Miller, Andrew C. Stuart, Jordan M. Womick, Huaxing Zhou, Wei You, and Andrew M. Moran.
J. Phys. Chem. C. 2011,115, 2371-2380.
DOI: 10.1021/jp108534d
24
“A Tale of Current and Voltage: Interplay of Band Gap and Energy Levels of Conjugated Polymers in Bulk Heterojunction Solar Cells.”
Huaxing Zhou, Liqiang Yang, Shubin Liu, and Wei You.
Macromolecules 2010, 43, 10390-10396.
DOI: 10.1021/ma101646r
23
“Quantitatively Analyzing the Influence of Side Chains on Photovoltaic Properties of Polymer-Fullerene Solar Cells.”
Liqiang Yang, Huaxing Zhou, and Wei You.
J. Phys. Chem. C. 2010, 114, 16793-16800.
DOI: 10.1021/jp106640r
22
“Enhanced Photovoltaic Performance of Low Band Gap Polymers with Deep LUMO Levels.”
Huaxing Zhou, Liqiang Yang, Samuel C. Price, Kelly Jane Knight, and Wei You. Angew.
Chem., Int. Ed. 2010, 49, 7992-7995.
DOI: 10.1002/anie.201003357
21
“A Weak Donor-Strong Acceptor Strategy to Design Ideal Polymers for Organic Solar Cells.”
Huaxing Zhou, Liqiang Yang, Sarah Stoneking, and Wei You.
ACS Appl. Mater. & Interfaces 2010, 2, 1377-1383.
DOI: 10.1021/am1000344
20
“Low Band Gap Polymers Based on Benzo[1,2-b:4,5-b′]dithiophene: Rational Design of Polymers Leads to High Photovoltaic Performance.”
Samuel C. Price, Andrew C. Stuart, and Wei You.
Macromolecules 2010, 43, 4609-4612.
DOI: 10.1021/ma100051v
19
“Conjugated Polymer Based on Polycyclic Aromatics for Bulk Heterojunction Organic Solar Cells: A Case Study of Quadra Thieno Naphthalene Polymers with 2% Efficiency.”  
Shengqiang Xiao, Andrew C. Stuart, Shubin Liu, Huaxing Zhou, and Wei You.
Adv. Funct. Mater. 2010, 20, 635-643.
DOI: 10.1002/adfm.200901407
18
“Donor-Acceptor Polymers Incorporating Alkylated Dithienyl Benzothiadiazole for Bulk Heterojunction Solar Cells: Pronounced Effect of Positioning Alkyl Chains.”
Huaxing Zhou, Liqiang Yang, Shengqiang Xiao, Shubin Liu, and Wei You.
Macromolecules 2010, 43, 811-820.
DOI: 10.1021/ma902241b
17
“Polycyclic Aromatics with Flanking Thiophenes: Tuning Energy Level and Band Gap of Conjugated Polymers for Bulk Heterojunction Photovoltaics.”  
Samuel C. Price, Andrew C. Stuart, and Wei You.
Macromolecules 2010, 43, 797-804.
DOI: 10.1021/ma902164q
16
“Recent Progress on Organic Solar Cells Research”,
Jianfeng Zhang, Huaxing Zhou, and Wei You.
Journal of Hefei University (Natural Sciences), 2009, 19, 1-6. (invited review)
null
15
“Metal-Molecule-Metal Junctions via PFPE Assisted Nanotransfer Printing (nTP) onto Self-Assembled Monolayers.”
Jeremy R. Niskala, and Wei You.
J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 13202-13203.
DOI: 10.1021/ja9047152
14
“Conjugated Polymers Based on Benzo[2,1-b:3,4-b']dithiophene with Low-Lying Highest Occupied Molecular Orbital Energy Levels for Organic Photovoltaics”
Shengqiang Xiao, Andrew C. Stuart, Shubin Liu, and Wei You.
ACS Appl. Mater. & Interfaces 2009, 1, 1613-1621.
DOI: 10.1021/am900327n
13
“Conjugated Polymers of Fused Bithiophenes with Enhanced π-Electron Delocalization for Photovoltaic Applications.”
Shengqiang Xiao, Huaxing Zhou, and Wei You.
Macromolecules, 2008, 41, 5688-5696.
DOI: 10.1021/ma800776q
12
“Comprehensive Investigation of Self-Assembled Monolayer Formation on Ferromagnetic Thin Film Surfaces.”
Paul G. Hoertz, Jeremy R. Niskala, Peng Dai, Hayden T. Black, and Wei You.
J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 9763-9772.
DOI: 10.1021/ja800278a
11
“Lyotropic Liquid-Crystalline Solutions of High-Concentration Dispersions of Single-Walled Carbon Nanotubes with Conjugated Polymers.”  
Hang Woo Lee, Wei You, Soumendra Barman, Sondra Hellstrom, Melburne C. LeMieux, Joon Hak Oh, Shuhong Liu, Takenori Fujiwara, Wechung Maria Wang, Bin Chen, Yong Wan Jin, Jong Min Kim, and Zhenan Bao.
Small 2009, 5, 1019.
DOI: 10.1002/smll.200800640
10
“Selective crystallization of organic semiconductors on patterned templates of carbon nanotubes.”
Shuhong Liu, Alejandro L. Briseno, Stefan C. B. Mannsfeld, Wei You, Jason Locklin, Hang Woo Lee, Younan Xia, and Zhenan Bao.
Adv. Funct. Mater. 2007, 17, 2891.
DOI: 10.1002/adfm.200700484
9
“Inversion of the Rectifying Effect in Diblock Molecular Diodes by Protonation.”
Gustavo M. Morales, Ping Jiang, Shenwen Yuan, Youngu Lee, Arturo Sanchez, Wei You, and Luping Yu.
J. Am. Chem. Soc. 2005, 127, 10456.
DOI: 10.1021/ja051332c
8
“Pronounced Photorefractive Effect at Wavelength over 1000 nm in Monolithic Organic Materials.”
Wei You, Zhanjia Hou and Luping Yu.
Appl. Phys. Lett. 2005, 86, 151906.
DOI: 10.1063/1.1900926
7
“Effect of a Trapping Molecule on the Monolithic Organic Photorefractive Materials.” 
Zhanjia Hou, Wei You and Luping Yu.
Appl. Phys. Lett. 2004, 85, 5221.
DOI: 10.1063/1.1829796
6
“Synthesis of Diode Molecules and Their Sequential Assembly to Control Electron Transport.”
Ping Jiang, Gustavo M. Morales, Wei You and Luping Yu.
Angew. Chem., Int. Ed. 2004, 43, 4471.
DOI: 10.1002/anie.200460110
5
“Dramatic Enhancement of Photorefractive Properties by Controlling Electron Trap Density in a Monolithic Material.”  
Wei You, Zhanjia Hou and Luping Yu.
Adv. Mater. 2004, 16, 356.
DOI: 10.1002/adma.200306133
4
“Supramolecular Self-Assembly of Conjugated Diblock Copolymers.”
Hengbin Wang, Wei You, Ping Jiang, Luping Yu and Hau H. Wang.
Chemistry-A European Journal 2004, 10, 986.
DOI: 10.1002/chem.200305554
3
“Fully Functionalized Photorefractive Polymer with Infrared Sensitivity Based on Novel Chromophores.”
Wei You, Shaokui Cao, Zhanjia Hou and Luping Yu.
Macromolecules 2003, 36, 7014.
DOI: 10.1021/ma034587o
2
“Fine-Tuning Photorefractive Properties of Monolithic Molecular Materials.”
Zhanjia Hou, Wei You and Luping Yu.
Appl. Phys. Lett. 2003, 82, 3385.
DOI: 10.1063/1.1575938
1
“Synthesis and Structure/Property Correlation of Fully Functionalized Photorefractive Polymers.”
Wei You, Liming Wang, Qing Wang and Luping Yu.
Macromolecules 2002, 35, 4636
null
bottom of page